SADHOO KALYANA MANDAPAM
Kalyana Mandapam
Division : Sadhoo Kalyana Mandapam
Thana, Kannur – 670 012.
Tel : 0497 – 2760218
Fax : 0497-2728744
Email : mail@sadhoo.com